هیئت مدیره

محمد وصالی

محمود رضا ابراهیمی

سعید منوچهریان

عاطفه اعظمی

فرحناز فربودی

سابقه کار 28 سال

سابقه کار 26 سال

سابقه کار 29 سال

سابقه کار 17 سال

سابقه کار 21 سال

نائب رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره