سابقه كار در شركت صنعت زمان(سال) سابقه کارخارج از شرکت سابقه کار کل تاریخ اخذ مدرک تحصیلات نام بخش نام و نام خانوادگی ردیف
۳۰ ۲ سال در شرکت پیمانکاری ۳۲ ۶۹/۱۱/۳۰ لیسانس مکانیک نائب رئیس هیئت مدیره(مدیر پروژه) محمد وصالی ۱
۱۵ ۸سال در شرکت پیمانکاری ۲۵ ۱۹۸۹ لیسانس معماری عضو هیئت مدیره فرحناز فربودی ۲
۱۴ - ۱۵ ۸۷/۷/۱ لیسانس عمران مسوول دفتر فنی مركزى هدى شهیدیان ۳
۷ - ۷ ۹۲/۱۰/۲۸ فوق لیسانس عمران كارشناس دفتر فنی كارگاه سعید ظهرابی ۴
۶ - ۶ ۹۱/۰۶/۳۱ لیسانس عمران كارشناس دفتر فنی مركزی الهام صدیقی ۵
۵ - ۵ ۹۳/۰۸/۱۱ لیسانس عمران كارشناس دفتر فنی مركزی فربد منوچهریان ۶
۴ ۴سال در شرکت پیمانکاری ۱۲ ۹۳/۰۶/۳۱ فوق دیپلم عمران كارشناس اجرایی حسین عیسی نژاد ۷
۱۶ ۲ سال در شرکت پیمانکاری ۱۸ ۸۷/۰۲/۰۱ لیسانس عمران كارشناس دفتر فنی مركزی محمد كیانى ۸
۸   ۸ ۹۷/۰۸ فوق لیسانس مکانیک كارشناس دفتر فنی مركزی محمدرضا وصالی ۹
۷  - ۷ ۹۰/۰۴/۳۱ لیسانس نقشه بردار نقشه بردار محمد یگانه راد ۱۰
۲ ۱۱ سال در شرکت پیمانکاری ۱۳ ۹۲/۱۱/۱۴ لیسانس عمران سرپرست كارگاه مجید علی آبادی فراهانی ۱۱
۲ ۱۶سال در شرکت پیمانکاری ۱۸ ۸۰/۰۸/۱۲ لیسانس عمران معاون كارگاه مرتضی رجبی ۱۲
۳ ۶سال در شرکت پیمانکاری ۹ ۹۱/۱۱/۳۰ لیسانس عمران كارشناس دفترفنی كارگاه مریم موسوی پاكزاد ۱۳
۷ - ۷ ۹۴/۰۴/۳۱ لیسانس معماری كارشناس دفترفنی كارگاه شیوا حقی زاده ۱۴
۱۰ ۱۰سال در شرکت پیمانکاری ۲۰ ۸۰/۱/۱۰ لیسانس عمران مدیر پروژه و سرپرست كارگاه عباس حاجی احمدی فومنی ۱۵
۱۱ - ۱۱ ۸۳/۷/۲۱ فوق لیسانس عمران كارشناس اجرایی آرش اللهیاری باللوجه ۱۶