درباره ما

شـــركت  صنعــت زمــان در سال 1369 تاسیس گردید تا با بهره گیری از دانش فنی روز و تجربیات گرانبها بتواند نقش موثری در سازندگی کشور و همچنین صدور خدمات فنی مهندسی به سایر کشور ها داشته باشد .این شرکت دارای رتبه یک در رشته آب و رتبه یک در رشته ابنیه می باشد و همچنین دررشتــــه های تاسیسات و تجهیزات ، راه و صنعت و معدن از طرف راهبردی رئیس جمهور رتبــه بنــدی شـــده اســت .عمـــده فعـالیــت این شـــركت كـه مشتمـــل بـر پــــروژه هـــای پایــان یـافته ودردســت اجـــرا می باشـــد در رشتــه آب ، ساختمـــان ، تاسیســات و تجهیــــزات بــوده اســت و از بــــدو تاسیــس تاكنــون پــــروژه های زیــادی در رشتــــه های فـــوق به انجـام رســانــده ودرحال حاضــربیـــش از 4 پـــروژه دردســــت اجــــرا دارد.شـــركت صنعـــت زمــان با دراختیـــار داشتــن كادرفنـــی متخصــص و مجـــرب و اكیپــهای اجــرایی كــارآزمــــوده و متخصـــص ، ماشیــــن آلات و ابـــزارآلات تاسیســاتی منـــاســـب وآمــــاده بكــار از تجـــربه و توان بالایـــی جهــــت اجــرای پــــروژه های آب و ساختمــان از قبیــل : ســـازه های هیــدرولیـکــی و تونل های آب ، کانـالهـــای انتقــال آب ، خطــوط انتقــال و توزیــع آب ، شبکــه های جمع آوری و انتقــال فاضلاب با استفـــاده از روش Micro Tunneling & Pipe Jacking و ساختمــان های ابنیـــه بتنــی و فلــزی برخــــوردار اســـت .